Groucho Marx om vänsterns politik

30 juni 2008

En av mina absoluta favoriter Groucho Marx sätter huvudet på spiken när det gäller vänsterns politik.

”Politik är konsten att leta efter problem, hitta dem överallt, ställa fel diagnos och använda fel botemedel.”

– Groucho Marx

Annonser

Ohlin visste vad han gjorde! 1944 års Folkparti, partiprogram, aktuellare än någonsin

27 juni 2008

Ur 1944 års partiprogram:

Samhällsordningen

Att bevara och utveckla den folkliga självstyrelsen är en av folkpartiets huvuduppgifter. Varje hot mot demokratin och varje slag av diktatursträvande skall avvisas, från vilket håll det än må komma. Den lagbundna rättsordningen skall skyddas som ett dyrbart arv och utbyggas efter hand som utvecklingen fortskrider. Riksdagens ställning bör stärkas och den kommunala självstyrelsen bevaras. En långtgående centralisering i förvaltningen måste undvikas.

Valssystemet bör reformeras i sådan riktning att personval främjas och större rättvisa ernås vid mandatfördelningen. Självständigt verkande intresseorganisationer äro en värdefull del av det demokratiska samhället. De få dock inte tillåtas utöva obehörigt tvång mot enskilda medborgare. Tendenser att politiskt splittra folket i intressegrupper bör motarbetas.

Näringspolitiken

Den ekonomiska och sociala politikens främsta mål är att åt medborgarna bereda trygghet med bevarad frihet och ökat välstånd. Folkpartiet ser i enskild företagsamhet och äganderätt samt i näringsfriheten de bästa förutsättningarna för ett blomstrande näringsliv. Av krisförhållanden framtvingade avsteg från dessa grundsatser böra avvecklas så snart läget tillåtet. Ett av staten behärskat näringsliv skulle i längden bli en fara för den enskildes medborgerliga frihet. Försöket att varaktigt utvidga det statliga inflytandet över det ekonomiska livet böra därför motarbetas. Truster och andra monopolbildningar skola verksamt övervakas så att näringsfrihet skyddas även mot därifrån kommande faror. Partiet vill verka för att handel, hantverk, småindustri och hemslöjd beredas förbättrade villkor och för en fri utveckling av kommunikationsväsendet. Stat och näringsliv böra samverka i syfte att utjämna konjunkturväxlingarna och mildra ekonomiska depressioner.

Finans- och skattepolitik

Den fasta grunder för statlig och enskild ekonomi är ett stabilt penningvärde. Statens penningpolitik bör ordnas med sikte på detta faktum och så att sparande och enskild kapitalbildning främjas. Folkpartiet kräver sparsamhet i den allmänna hushållningen, begränsning av förvaltningsapparaten och en sund budgetpolitik. Inkomstbeskattningen bör hållas vid en rimlig nivå och anpassas efter skattedragarnas bärkraft. De indirekta skatterna böra företrädesvis läggas på lyx- och överflödsförbrukning. Den kommunala skatteutjämningen bör fullföljas, främst genom att staten påtager sig en större del av utgifterna för allmänna samhällsändamål. En reform av skatteuppbörden bör snarast genomföras.

Socialpolitiken

Åtgärder som befordra freden på arbetsmarknaden och begränsa arbetslösheten äro naturliga led i strävandena att tillfullo utnyttja landets produktiva resurser. I främsta rummet skola ansträngningarna inriktas på att uppehålla en god sysselsättning inom det normala produktionslivet. Samhälleliga hjälpåtgärder böra icke begränsa arbetskraftens rörlighet eller försvåra återgång till normala försörjningsförhållanden. De partiellt arbetsföras inordnande i arbetslivet skall eftersträvas


Neo Socialliberalism

26 juni 2008

Vad är framtiden för socialliberalismen?

Eftersom jag har blivit upprörd och uppriktigt förvånad över tillväxtfientligheten inom Folkpartiet-liberalerna, fram till 2002 hade Folkpartiet-liberalerna inte haft ett företagsprogram på 30 år. Jag var tvungen att gå till källorna för att se om jag verkligen var nyliberal. Jo, det visar sig att inom ny politisk teori så kan man se två inriktningar inom nyliberalismen. Anarko-liberaler och ”klassiska” liberaler. Jag känner ett stort socialt ansvar, men inte till vilket pris som helst. Vidare tror jag inte obetingat på marknadens självreglerande funktioner så kände jag att jag inte passade riktigt någonstans.

Då fann jag helt plötsligt att det inte var jag som var nyliberal utan det var jag som är det som Bertil Ohlin menade med socialliberal, jag förstod varför Fp hamnat fel sedan Ohlin lämnat ordförande posten. Folkpartiet hade blivit ett mer eller mindre frihetligt socialistisk parti och eller frihetligt socialdemokratiska.

Folkpartiet hade fram till 1970 som sitt främsta ekonomiska mål tillväxt. Med ekonomisk tillväxt kommer möjligheten att bygga en fungerande välfärd. Förutsättningen för ekonomisk tillväxt har enligt liberal föreställning varit att ekonomiska initiativ och ansträngningar belönas. Men den ekonomiska tillväxten är ett mål inte ett medel, malet ar frihet, jämlikhet och socialt ansvar. Ohlin löste detta ideologiska dilemma genom att sätta den ekonomiska tillväxten före den ekonomiska utjämningen. Beskattningen får inte bli så hård ”att de välståndsbildande” krafterna skadas. (Se Olof Wennås. Ohlin folkpartiet och socialliberalismen, Sthlm 1970). Efter 1970 har man satt utjämningen före den ekonomiska tillväxten. Det förklarar ju då varför man inte haft ett företagsprogram på över 30 år och varför Fp föll som en sten i väljaropinionen.

När jag läste detta fröjdades mitt hjärta. Det är ju jag som är socialliberal. Vad Folkpartiet-liberalerna är vet jag inte. Men liberala var de då definitivt inte.

Denna Neo socialliberalism eller ”klassisk” socialliberalism bör utnyttja det bästa ur den Ohlinska modellen och inkorporera det bästa från Ohlin, Friedman och Hayek..

  • Använd som överideologi den liberala demokratin och FN deklaration om de mänskliga rättigheterna, dvs. det finns oförytterliga och okränkbara rättigheter. Inför en författningsdomstol som skydd. Ta vidare bort judeokristet tankegods för att attrahera invandrare och vänsterväljare
  • Återgå till att sätta tillväxt före fördelning
  • Se egenintresset som något gott, det skall dock inte ses som kortsiktig själviskhet
  • Förespråka ett skattetak och inför platt skatt
  • Verka för global frihandel, dvs verka inom EU och WTO för frihandel
  • Gå med i NATO för att kunna vara proaktiv i försvaret av den liberala demokratin och de oförytterliga fri och rättigheterna.
  • Avveckla eller kraftigt minska regleringar samt verka för en ökad mångfald inom det fackliga området.

Målsättningen bör vara en reformerad kapitalism som gör det möjligt för ett maximalt antal människor att förverkliga en maximal mängd av sina preferenser till ett minimum av kostnader och tvångsåtgärder men med ett socialt ansvar.

Socialpolitiska åtgärder kan komma att innebära en viss omfördelning mellan individerna men inte utifrån en ideologisk ståndpunkt.

Därför gör jag nu som alla reformivrare gjort före mig.

Tillbaka till källorna!

Återför Folkpartiet-liberalerna till Ohlins socialliberalism!

Källa: Reidar Larsson. Politiska ideologier i vår tid. Lund, 1994

Olof Wennås. Ohlin folkpartiet och socialliberalismen